Vraag van de heer Peter Luykx aan de viceeersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de betrekkingen tussen België en Taiwan" (nr. 26011)

Vraag van Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, bij het begin van de legislatuur heb ik gewerkt aan een voorstel van resolutie over de relatie tussen België en Taiwan, dat op 19 november 2015 werd goedgekeurd in de Kamer. De resolutie onderstreepte het internationale belang van vreedzame betrekkingen tussen de gebieden aan de oevers van de Straat van Taiwan en de economische meerwaarde van goede relaties tussen België en Taiwan. Op 16 mei was de vertegenwoordiger van Taiwan bij de Europese Unie en België, de heer Harry Tsang, te gast in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen om een toelichting te geven bij de situatie in de Straat van Taiwan en de bilaterale relatie met China. Die hoorzitting was zeer boeiend. Er was ook een behoorlijke opkomst van de parlementsleden. Voor zover ik weet of kon terugvinden, was dat ook de eerste keer dat wij in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen een hoorzitting hadden met de vertegenwoordiger van Taiwan. Na twee en een half jaar is het misschien goed om terug te koppelen naar de resolutie uit 2015 en de uitvoering hiervan te evalueren. De auteurs van de resolutie lanceerden een aantal verzoeken aan de regering, die in drie kernwoorden kunnen worden samengevat, namelijk pacificatie, economische belangen en internationale betrokkenheid. Mijnheer de minister, op welke manier draagt België vandaag bij tot initiatieven die de dialoog tussen China en Taiwan aanmoedigen? Op welke manier ondersteunt de federale regering de uitbouw van de economische contacten tussen de Europese Unie en Taiwan? Wat is het tijdsschema en de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen voor een bilaterale investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en Taiwan? Ten slotte, op welke manier ondersteunt de federale regering initiatieven die de internationale betrokkenheid van Taiwan vergroten?

Antwoord van Minister Didier Reynders: Mijnheer Luykx, het aantal contacten tussen China en Taiwan is op het moment helaas beperkt. Net als de Europese Unie moedigt de Belgische regering beide partijen aan om initiatieven te nemen die het onderling vertrouwen en de dialoog versterken. Een betere verstandhouding zou immers niet enkel veel actoren in China en Taiwan ten goede komen, maar ook de stabiliteit in de bredere regio. In afwachting van een verbetering van de CrossStrait relations focust België zich op domeinen waarop het afzonderlijk met beide partijen kan samenwerken. Voor de relaties met Taiwan gaat het hierbij om technische contacten op het vlak van onder meer handel, cultuur en academische relaties. Wat de economische relaties tussen de Europese Unie en Taiwan betreft, is België de vijfde belangrijkste Europese handelspartner van Taiwan. Samen met de gewestelijke export- en investeringsdiensten ijvert de federale regering actief voor de promotie van onze ondernemingen en voor een betere markttoegang voor Belgische producten in Taiwan. De regering ondersteunt de activiteiten van verschillende ondernemingen in Taiwan, zowel degenen die al jaren met een lokale vestiging aanwezig zijn, als de nieuwkomers die de markt komen verkennen. Een bijzonder aandachtspunt betreft de recente ontwikkelingen in de Taiwanese offshore windsector, die Belgische en Europese knowhow aantrekt. De Europese Unie is de voornaamste investeerder in Taiwan, maar omgekeerd blijft het aantal Taiwanese investeringen in Europa jammer genoeg heel laag. De Taiwanese gesprekspartners worden hieraan regelmatig herinnerd, maar voorlopig heeft dat nog niet geleid tot een significante toename van het aantal Taiwanese directe investeringen in de Europese Unie. België werkt ook mee aan de voorbereiding en de opvolging van de diverse economische dialoogmechanismen met Taiwan, zoals de recent gehouden EU-Taiwan industrial policy dialogue.

Daarnaast nemen Belgische ondernemingen, hierin aangemoedigd en ondersteund door de federale en regionale regeringen, deel aan Europese initiatieven die nieuwe commerciële opportuniteiten kunnen creëren, zoals de recente Europe Innovation Week en de gelijktijdige beurzen Computex en Innovex in Taipe. De Europese Commissie publiceerde op 14 oktober 2015 de mededeling "Trade for all: towards a more responsible trade and investment policy". Daarin gaf ze aan de piste voor een eventuele toekomstig investeringsakkoord met Taiwan te willen onderzoeken. De Commissie heeft sindsdien hieromtrent een aantal contacten gehad met Taiwanese gesprekspartners en beraadt zich op het moment over verdere voorbereidende stappen. Het is niet duidelijk of ze hiervoor een concreet tijdsschema hanteert. Net als de Europese Unie meent de Belgische federale regering in de context van haar zogenaamd 1 Chinabeleid, dat nota bene verschilt van het door Beijing gehanteerde 1 Chinaprincipe, dat Taiwan geen lid kan worden van organisaties waarvan het lidmaatschap de status van soeverein land vereist. België is, net als zijn Europese partners, echter ook van mening dat een betekenisvolle Taiwanese aanwezigheid op het gepaste niveau in gespecialiseerde multilaterale fora mogelijk moet zijn, indien dat in het belang van ons land en van de internationale gemeenschap is. Taiwan en China worden daarom aangemoedigd om hierover onderling concrete afspraken te maken. Sinds begin 2016 gebeurde dat helaas niet meer. De regering blijft de problematiek van nabij volgen. Kortom, wij proberen de vele bedrijven en organisaties die contacten willen met Taiwan, te steunen. Wij streven ook naar meer buitenlandse handel en meer investeringen bij beide partners. De enige weg om meer te realiseren op dat vlak, is een betere relatie tussen China en Taiwan en die is er nog steeds niet.

Repliek van Peter Luykx (N-VA): De inspanningen op het vlak van handel en cultuur nauwere relaties met Taiwan uit te bouwen, kunnen we enkel toejuichen. Wat de dialoog en de communicatie tussen China en Taiwan betreft, herinner ik me goed dat de heer Tsang tijdens de hoorzitting meldde dat men dat helemaal niet uitsluit en er zelfs voor openstaat. We kijken ook uit naar de afspraken en de inspanningen die op Europees niveau zullen worden gerealiseerd om Taiwa