Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "verbreking van de diplomatische relaties met Vlaanderen door Spanje" (nr. P3153)

Vraag van Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, onlangs was ik aanwezig bij de opening van een mooie fototentoonstelling over de gebeurtenissen van 1 oktober 2017 in Catalonië, waar toen een referendum plaatsvond. Ik heb ook geluisterd naar de toespraak van de heer Peumans bij de opening van die tentoonstelling en naar zijn kritische mening over wat zich vandaag in Spanje afspeelt. Naar aanleiding daarvan besliste de Spaanse regering om de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Madrid terug te trekken of hem ten minste zijn diplomatieke bevoegdheden te ontnemen.

Collega's, dat is ongezien en buiten alle proporties. Het is de eerste keer dat binnen de Europese Unie een lidstaat de diplomaat van een andere lidstaat terugroept en dat louter en alleen als politieke represaille tegen de uitspraken van een verkozen volksvertegenwoordiger, van een verkozen voorzitter van het Vlaams Parlement die zijn mening gaf over die situatie. Gisteren werd daarover een debat gehouden in het Vlaams Parlement. Daaruit bleek dat er over alle partijgrenzen heen grote unanimiteit bestaat om die beslissing te veroordelen. Er is steun voor de voorzitter van het Vlaams Parlement in zijn hoedanigheid, in zijn recht op free speech als verkozene. Mijnheer de minister, zult u diplomatiek solidair zijn met Vlaanderen en zult u de Spaanse ambassadrice in België uitnodigen om dit incident te bespreken?

Antwoord van Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, collega's, wat Spanje betreft, weet u welk belang ik hecht aan de rol en de vrijheid van de parlementsleden. Het is echter niet de taak van de minister van Buitenlandse Zaken om commentaar te geven op verklaringen van een voorzitter van een deelstaatparlement. Het gaat hier om een zaak tussen de Vlaamse overheid en Spanje. Ik heb kennisgenomen van de verklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois gisteren in het Vlaams Parlement en ik heb contact met hem gehad. We hebben afgesproken dat hij me een formele brief zal sturen met de boodschap die het Vlaams Parlement en/of de Vlaamse regering aan de Spaanse ambassadeur in België wil overbrengen. Op die basis kan ik met de ambassadeur contact laten opnemen om haar de boodschap van de Vlaamse overheid te bezorgen. Als de Vlaamse overheid via de Spaanse ambassade in België of via de Belgische ambassade in Spanje een mededeling wil doorgeven zal Buitenlandse Zaken daarvoor zorgen. Ik wacht dus op een concrete brief van de minister-president van Vlaanderen.

Repliek van Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, ik ben tevreden dat u het gesprek aangaat met de Spaanse ambassadrice en dat de grieven van de Vlaamse regering het voorwerp van dat gesprek zullen zijn. U gaat mee in de logica van Vlaanderen. U laat Vlaanderen niet vallen. Dat begrijp ik uit uw woorden. Het is natuurlijk wel de omgekeerde wereld. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Het is zeer bizar dat Vlaanderen vandaag op de vingers getikt wordt voor uitspraken van een volksvertegenwoordiger, terwijl het wel Spanje zou moeten zijn dat op de vingers getikt moet worden voor wat daar gebeurt. Ik denk dat iedereen daarmee akkoord kan gaan. Democratisch verkozen politici zitten vandaag, zonder proces, nog altijd in de gevangenis. Catalaanse leiders van het middenveld zijn nu al een jaar opgesloten in de gevangenis, zonder vonnis. Dat is een Europese lidstaat onwaardig. Ik richt me tot slot tot de heer Sánchez zelf. U trekt de diplomatieke vertegenwoordiger van Vlaanderen terug omdat een Vlaams volksvertegenwoordiger uitspraken doet over Spanje. Trek dan de logica door want ik, een federale volksvertegenwoordiger, zal hier in dit federale Parlement uitspraken doen zoals de heer Peumans. Ik vind dat Spanje vandaag onwaardig is om een lidstaat te zijn van Europa, zolang de politieke gevangenen niet vrijgelaten worden. Als u de logica doortrekt, dan zou u nu best ook de Belgische ambassadeur in Madrid terugroepen.