Schriftelijke Vraag aan minister D. Reynders betreffende: "Project Invite an Ambassador. - Evaluatie."

Vraag van Peter Luykx 01/03/2018:

In juli 2017 stelde ik u in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen een mondelinge vraag met betrekking tot een project van de FOD Buitenlandse Zaken met de naam Invite an Ambassador. Het betreft een project waarbij organisaties de mogelijkheid krijgen om een diplomaat/ambassadeur uit te nodigen bij een conferentie of publiek evenement, om te spreken over een onderwerp van buitenlandse politiek. Uit uw antwoord bleek dat dit project een succesvolle start heeft gekend, met gemiddeld twee verzoeken per maand. 1. Eind 2017 zou een eerste evaluatie van het project plaatsvinden. Is deze evaluatie afgerond? Zo ja, kan u de resultaten van deze evaluatie bezorgen (cijfers over succes van project, feedback van de betrokken diplomaten, aanpak communicatie, gewenst resultaat, enz.)? Zo neen, waarom heeft deze evaluatie vertraging opgelopen? Wanneer zal de evaluatie afgerond zijn? 2. U sloot een samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten in de toekomst niet uit en meende dat het na een eerste evaluatie mogelijk zou zijn om een voorstel aan de deelstaten te doen. Werd een dergelijk voorstel reeds gedaan? Zijn er al contacten geweest met de Gemeenschappen en Gewesten? Is er interesse langs hun zijde voor dergelijke samenwerking? Wat is uw huidige visie over de mogelijkheid om de deelstaten bij dit project de betrekken? Mogen wij een uitbreiding naar de andere niveaus in de nabije toekomst verwachten?

Antwoord van minister Reynders 04/04/2018:

1. Er vond inderdaad een evaluatie plaats in januari 2018, zoals gepland. Het ging niet om een formele audit of officiële evaluatie, maar eerder om een bevraging bij sprekers en uitnodigende organisaties. De echo's zijn ronduit positief te noemen, en er werd bijgevolg beslist om het project verder te zetten, en zelfs uit te breiden. Het is belangrijk om te onderstrepen dat de sprekers volledig vrijwillig en in eigen naam spreken, niet in naam van het departement. De activiteiten waarop ze worden uitgenodigd zijn meestal eerder informeel van aard, soms zelfs sociaal (uiteenzetting tijdens een middag- of avondmaal, vraag- en antwoordsessie met studenten). Mijn departement stuurt deelname niet aan, maar biedt enkel een lijst van vrijwilligers waaruit uitnodigende organisaties vrij kunnen kiezen voor hun activiteiten. Sprekers moeten hierover niet rapporteren, en ze hebben geen voorafgaande toestemming nodig. Na de evaluatie werd de bestaande lijst met sprekers geactualiseerd. Er volgde een nieuwe oproep naar sprekers. In totaal werden negen nieuwe sprekers toegevoegd aan de lijst, terwijl er twee sprekers wegvielen. Dit brengt het aantal beschikbare sprekers op 18, die samen een ruime waaier van onderwerpen kunnen bespreken. In de toekomst zal met regelmaat een oproep worden gelanceerd naar nieuwe vrijwilligers. Er is ook voorzien om een bescheiden bekendmakingscampagne te voeren ten behoeve van uitnodigende organisaties, vooral dan via de sociale media. Tenslotte zal ook een informatiebrochure over de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden gemaakt die de sprekers op hun presentaties kunnen meenemen om uit te delen aan het aanwezige publiek.

2. De Gemeenschappen en Gewesten hebben geen belangstelling laten blijken voor deelname aan dit initiatief. Mocht dat in de toekomst wel gebeuren zal op dat moment worden bekeken wat de mogelijkheden zijn.