Schriftelijke Vraag aan minister D. Reynders betreffende: "Flying consul-missies."

Vraag van Peter Luykx 07/02/2018:

Onze landgenoten in het buitenland kijken vaak op tegen de aanzienlijke afstanden om naar het consulaat of de ambassade te gaan. Vanuit die problematiek zijn uw diensten de afgelopen maanden volop bezig geweest met de ontplooiing van het Flying consul-initiatief, wat neerkomt op consulaire dienstverlening op verplaatsing. Dankzij de zendingen van de vliegende consul met een mobiele kit is het mogelijk om binnen de consulaire jurisdictie de biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en handtekening) af te nemen van Belgen voor de productie van hun paspoort, zonder dat zij de lange afstand zelf moeten afleggen. 1. a) In welke landen is de dienstverlening van de Flying consuls reeds operationeel? b) Kan u een duidelijk overzicht van de stand van zaken van het Flying consul-initiatief? Kan u dit overzicht uitsplitsen volgens volgende parameters: aantal missies, per land, per jaar, aantal geholpen personen? 2. Voor welke landen staat de operationalisering van dit initiatief nog gepland? 3. Wat zijn de algemene bevindingen over deze toepassing? Wordt het warm onthaald door onze landgenoten in het buitenland? 4. Op welke manier wordt over het bestaan van deze mogelijkheid bericht: op de website van de diplomatieke post, via sociale media, enz.? Zijn volgens u de burgers hier voldoende van op de hoogte? 5. Volgens welke kosten-batenanalyse wordt er bepaald waar en wanneer deze missies worden ingezet? 6. Kan u mij inzicht verschaffen in de alternatieven voor dienstverlening op afstand? a) Over welke digitale toepassingen beschikt uw dienstverlening, die niet het afreizen van een diplomaat vereisen? b) Is er nauwe samenwerking met diplomatieke posten van andere landen, die wel aanwezig zijn in het rechtsgebied?

Antwoord van minister Reynders 04/04/2018:

1. a) Momenteel beschikken 47 consulaire posten gevestigd in 37 landen over een mobiele kit. De lijst van deze landen is terug te vinden op de website paspoort.belgium.be (aanvraag paspoort/ Belg in buitenland/ Andere aanvraag-mogelijkheden). b) Onze posten organiseren jaarlijks gemiddeld een zestigtal zendingen met de mobiele kit en registreren daarbij tussen de 4.500 à 5.000 aanvragen per jaar. Elke post is hierin autonoom en beslist zelfstandig, in functie van de lokale noden (afstand, belang van de Belgische bevolking), hoeveel en hoe frequent ze een dergelijke zending organiseren. Bovendien maken sommige consulaire posten gebruik van een zending in een andere context (bezoek gedetineerde, ontmoeting met ereconsul) om tegelijkertijd een missie "mobiele kit" te organiseren.

2. Momenteel zijn er geen plannen om deze dienstverlening nog uit te breiden. Het is immers niet de bedoeling al onze consulaire posten uit te rusten, maar enkel die waar er een reële noodzaak bestaat en/of het aantal te bereiken landgenoten voldoende groot is.

3. Het organiseren van missies met mobiele kit wordt heel erg gewaardeerd door onze Belgische gemeenschap in het buitenland: het bespaart hen lange verplaatsingen naar hun consulaire post of laat hen toe een paspoort te verkrijgen indien ze in de onmogelijkheid verkeren om in persoon een paspoort aan te vragen bij de consulaire post wegens administratieve redenen (bijvoorbeeld als ze in een ander land van het ambtsgebied van de consulaire post wonen en een paspoort nodig hebben om zich naar het land te begeven waar die post zich bevindt).

4. De posten die zendingen met een mobiele kit organiseren, lichten de Belgische bevolking in de bezochte regio (idealiter twee maanden) vooraf in. Iedere post gebruikt zijn eigen meest aangewezen kanalen zodat de informatie een zo groot mogelijk publiek bereikt: internetwebsite van de post, nieuwsbrief van de post, elektronische mailing, bericht op Facebook, enz. De website van de FOD Buitenlandse Zaken vermeldt eveneens welke posten regelmatig missies "mobiele kit" organiseren en verwijst naar die posten voor meer informatie. Zes jaar ervaring leert ons dat de missies met mobiele kit adequaat en efficiënt worden aangekondigd om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

5. Enkel de consulaire posten waar ofwel de lange afstanden ofwel de moeilijke geopolitieke toestand dit verantwoordde(n), werden uitgerust met een mobiele kit. Bovendien dienen die posten hun missies te organiseren als een goede huisvader waarbij rekening gehouden moet worden met het evenwicht tussen kosten en baten. Iedere post moet de opportuniteit om missies te organiseren en de frequentie ervan afwegen naargelang de afstanden, de transport- en verblijfskosten, het aantal te helpen Belgen en de principiële reden die de missie verantwoordt. Het is de bedoeling een zo groot mogelijk aantal burgers te helpen aan de beste kost.

6. a) Er bestaat geen enkel alternatief voor de registratie van biometrische paspoortaanvragen op afstand: de biometrische gegevens van de aanvrager (foto + vingerafdrukken) en de handtekening dienen live te worden afgenomen op het moment van de aanvraag. Volgens de Europese regelgeving kan dat enkel gebeuren door het personeel van de nationale overheid bevoegd voor de paspoortafgifte. b) Om technische redenen gelinkt aan de registratie en het doorsturen van de elektronische gegevens (compatibiliteit van de infrastructuur van de verschillende lidstaten), is het niet mogelijk de registratie van biometrische paspoortaanvragen te delegeren aan andere diplomatieke vertegenwoordigingen.