Schriftelijke Vraag aan minister D. Reynders betreffende: "Accreditatie van diplomaten in België."

Vraag van Peter Luykx 25/04/2018:

De affaire Skripal heeft heel wat voeten in de aarde op het wereldtoneel. De internationale gemeenschap uitte zijn ongenoegen over de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Yulia door middel van het uitwijzen van Russische diplomaten. Nadat de Verenigde Staten, Canada en verschillende Europese lidstaten beslisten om diplomaten terug te sturen, nam ook ons land voorzichtig het besluit om één diplomaat uit te wijzen. Rusland reageerde met gelijklopende tegenmaatregelen. Ondertussen regent het beschuldigingen en is het vertrouwen zoek. 1. a) Hoeveel officiële Russische diplomaten zijn er geaccrediteerd in België? b) Hoeveel daarvan zijn bilaterale diplomaten Rusland-België? c) Hoeveel daarvan zijn EU-diplomaten? d) Hoeveel daarvan zijn NAVO-diplomaten? 2. Werden in het verleden reeds accreditaties, aangevraagd door Rusland, geweigerd door de regering? Zo ja, hoeveel en op welke grond gebeurde dit? 3. a) Hoeveel accreditaties, over alle ambassades heen, werden deze legislatuur al door de regering geweigerd? b) Van welke landen werd de accreditatie het meest geweigerd (top vijf)? c) Op welke gronden gebeurde dit hoofdzakelijk? 4. a) Is er enige vorm van controle of diplomaten in ons land werkelijk diplomaten zijn of eerder werken voor een buitenlandse inlichtingendienst? Welke strategieën worden hiervoor uitgerold in onze nationale hoedanigheid, in EU-hoedanigheid en in NAVO-hoedanigheid? Kan u dit toelichten voor elk van deze drie? b) Kan u een zekere inschatting maken van hoeveel percent diplomaten in ons land eigenlijk werkzaam zijn voor een buitenlandse inlichtingendienst? c) Wat is hier de impact van?

Antwoord van minister Reynders 22/06/2018:

1. a) Bij de in België gevestigde diplomatieke missies van de Russische federatie zijn 121 diplomaten geaccrediteerd. b) bilaterale Ambassade: 47 diplomaten; c) vertegenwoordiging bij de NAVO: 14 diplomaten; d) diplomatieke zending bij de EU: 60 diplomaten.

2. In het verleden werden reeds accreditaties van in België geaccrediteerde diplomaten geweigerd of ingetrokken, voornamelijk omwille van activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het diplomatiek statuut. Het ging om accreditaties van verschillende buitenlandse diplomaten, waaronder ook Russische.

3. Voor wat de controle door de nationale veiligheids- en inlichtingendiensten betreft, verwijs ik in de eerste plaats door naar mijn collega's van Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie, die bevoegd zijn voor de betrokken diensten. Voor wat het EU-niveau betreft, bestaat een samenwerking tussen inlichtingendiensten van de lidstaten en van de diensten van de EU-instellingen. Voor wat de NAVO betreft, kan ik zeggen dat de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO), waarvan het voorzitterschap en het secretariaat gevestigd zijn op de FOD Buitenlandse Zaken, België vertegenwoordigt in het VN-veiligheidsraad. De NVO wordt via dit comité geïnformeerd over activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied, gericht tegen de NAVO. Gezien de informatie met betrekking tot de feiten en maatregelen geclassificeerd is op niveau NATO SECRET, kan deze informatie, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, -attesten en - adviezen enkel meegedeeld worden aan houders van een overeenstemmende veiligheidsmachtiging en met de noodzaak tot kennisname. b) Diplomaten worden geacht hun werkzaamheden uit te oefenen in overeenstemming met de functies van de diplomatieke zending zoals gedefinieerd in artikel 3 van het Verdrag van Wenen van 1961 inzake het diplomatiek verkeer. c) Niet van toepassing.