Luykx ondertekent mee open brief aan premier Rajoy

Door Peter Luykx op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Democratie, Regio's in Europa

De Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep, met Vlaamse volksvertegenwoordigers uit verschillende partijen en parlementen, drukt in een open brief aan premier Rajoy haar ongerustheid uit over de escalerende politieke crisis in Catalonië en de manier waarop Madrid deze aanpakt.

De brief werd al ondertekend door meer dan vijftig parlementsleden uit zowel het Federaal, Vlaams, Brussels als Europees parlement. “Deze brief betekent voor ons meer dan louter een symbolische daad. De Europese Unie is doof voor alle kritiek op de Spaanse instanties. Via dit initiatief richten wij ons rechtstreeks tot de man die onze kritiek dient te horen en die volgens ons de sleutel tot de oplossing van het politieke conflict in handen heeft,” zegt Peter Luykx, medeoprichter van VLACAT.

Lees hier de volledige brief (English version below):

"Geachte heer eerste minister van Spanje, Heer Mariano Rajoy Brey,

Als democratisch verkozen volksvertegenwoordigers en leden van de parlementaire Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep wensen wij onze grootste bezorgdheid te uiten over de aanhoudende politieke crisis in Catalonië en de manier waarop de Spaanse regering deze aanpakt.

Als lid van de Europese Unie dient Spanje fundamentele waarden en normen, zoals respect voor de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, te verinnerlijken. Wij veroordelen dan ook ten strengste het onderdrukken van Catalaans zelfbestuur en de vervolging van democratisch verkozen politici voor het uitoefenen van hun mandaat.

De sleutel voor een politiek probleem kan uitsluitend in een politieke oplossing gevonden worden: enkel dialoog en wederzijds respect bieden een uitweg. De verantwoordelijkheid voor het ontmijnen van deze crisis ligt bij regeringsleiders, als u. Een verantwoordelijkheid die bovendien geldt ten aanzien van àlle burgers ongeacht hun identiteit, nationaliteit of politieke overtuiging, ongeacht of ze zich identificeren als Spanjaard of Catalaan. Geweld tegen eigen onderdanen is een Europese democratie onwaardig.

Als vertegenwoordigers van een multi-nationaal land zijn we vertrouwd met de uitdaging van politieke diversiteit en autonomiestreven. Maar we wijzen vooral op de nood van sereniteit van het debat en het constructief zoeken naar een vergelijk. We schuwen dan ook de huidige aanpak van Madrid, die enkel kan leiden tot verdere escalatie.

Daarom verzoeken wij u om:

  • De regionale verkiezingsuitslag van 21 december 2017 te respecteren en conform hiermee de regionale volksvertegenwoordigers op constructieve en onbelemmerde wijze te laten zoeken naar een nieuwe Catalaanse regering;
  • Art. 155 van de Spaanse Grondwet te deactiveren en het Catalaanse zelfbestuur terug te geven.
  • De intrekking van alle aanklachten tegen activisten en politieke tegenstanders, die gearresteerd of vervolgd worden op basis van hun politieke activiteiten of hun deelname aan vreedzame activiteiten voor meer Catalaanse autonomie.

Met hoogachting."

 

English version:

"Dear Mr. Prime Minister of Spain, Mr. Mariano Rajoy Brey,

As democratically elected representatives and members of the parliamentary Flemish-Catalan Friendship Group, we wish to express our greatest concern regarding the ongoing political crisis in Catalonia and the way in which the Spanish government is addressing it.

As a member of the European Union, Spain must internalise fundamental values and norms, such as respect for human rights, freedom of expression, freedom of association and the right to self-determination of peoples. We therefore strongly condemn the suppression of Catalan self-government and the persecution of democratically elected politicians for exercising their mandate.

The key to a political problem can solely be found in a political solution: only dialogue and mutual respect offer a way out. The responsibility for defusing this crisis lies with Heads of Government, like you. Furthermore, this responsibility applies with respect to all citizens, regardless of their identity, nationality or political opinion, regardless of whether they identify themselves as Spaniard or Catalan. Violence against own nationals is a European democracy unworthy.

As representatives of a multi-national country, we are familiar with the challenge of political diversity and aspirations to autonomy. But above all, we point to the need for serenity of the debate and the constructive search to come to a common agreement. We therefore shun the current approach of Madrid, which can only lead to further escalation.

Hence we ask you:

  • To respect the regional election results of 21 December 2017 and to, in accordance with this, allow regional representatives to seek a new Catalan government in a constructive and unhindered way;
  • To deactivate art. 155 of the Spanish Constitution and to return Catalan self-government;
  • The withdrawal of all charges against activists and political opponents, who are arrested or prosecuted on the basis of their political activities or their participation in peaceful activities for more Catalan autonomy.

Yours sincerely."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is