Catalonië is een feit

Door Peter Luykx op 29 oktober 2017

[English version below]

De huidige hard-tegen-hard constellatie in Catalonië is zorgwekkend. Wie vandaag echter gelooft dat de situatie in Catalonië kan ontmijnd worden door ze terug te schroeven naar het vroegere status quo, die komt van Mars. Er is geen weg terug. De echtscheiding is uitgesproken en beide partners moeten nu rond de tafel zitten voor een ordentelijke boedelscheiding.

Wat zich de voorbije decennia -en vooral de voorbije zeven jaren- in Catalonië voltrok, is een onomkeerbaar proces dat haast niet anders kon dan uitmonden in onafhankelijkheid.  De vele referenda, de regionale verkiezingen in 2015 en de jaarlijkse indrukwekkende manifestaties op ‘La Diada’ waren duidelijke tekenen aan de wand. Een lange geschiedenis doorspekt van autonomiestreven kan je niet stoppen door naar de grondwet te verwijzen. Die autonomie opheffen en dreigen met vervolgingen is een regelrechte slag in het gezicht van de Catalanen en kan enkel leiden tot escalatie.

De republiek Catalonië staat in de steigers en zal die op haar eigen vreedzame, waardige en pragmatische wijze verdedigen en uitbouwen. Catalonië is een feit. Indien zij verder de pacifistische weg volgt, staat Madrid machteloos. Spanje kan als Europese lidstaat nooit met militair geweld de legitieme verzuchting van de Catalanen smoren. Doet zij dit wel, dan stelt Spanje zich buiten de EU. Wat Madrid of de internationale gemeenschap ook doet of zegt, zolang het politieke probleem genegeerd wordt is er geen reële oplossing voorhanden. Enkel dialoog biedt een uitweg.

De politieke dialoog waar iedereen naar vraagt, kan natuurlijk enkel wanneer beide partijen hier voor open staan. Madrid heeft duidelijk laten verstaan dat ze dat niet wil. En dat maakt de huidige evolutie zorgwekkend. Bemiddeling kan soelaas brengen. Maar wie kan deze taak op zich nemen? De Europese Unie kan maar bemiddelen indien zij zich neutraal opstelt, en dat is in de gegeven omstandigheden niet alleen problematisch omdat Spanje deel uit maakt van Europa maar ook omdat Brussel zich al uitgesproken achter meneer Rajoy schaarde. Ook al is het Catalaanse nationalisme een pro-Europese beweging, Europa heeft met Juncker en Timmermans op kop een slechte beurt gemaakt bij de Catalanen.

Het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap, met Europa op kop, om de dialoog op gang te brengen, zodat Spanje en Catalonië een regeling kunnen uitwerken die stand houdt. Laat Catalonië het pad van de onafhankelijkheid inslaan, waar het op democratische wijze voor koos. De republiek Catalonië staat in de steigers. Verdere internationale bemiddeling is onontbeerlijk om de boedelscheiding tussen de twee landen zo goed mogelijk te organiseren en de kans op verdere escalatie uit te schakelen.

***

An Independent Catalan Republic is Now Reality

The current situation in Catalonia is deeply worrying. However, anyone who now believes that the situation in Catalonia can be cleared of land mines by reverting to the earlier status quo is from another planet. There is no way back. The divorce has been proclaimed and both partners will have to sit at the negotiating table in order to come to an equitable division of the estate.

Developments over the past decade in Catalonia, and particularly over the last seven years, were an irreversible process that will inevitably lead to independence. The multiple referenda, the regional elections in 2015 and the impressive annual demonstrations on ‘La Diada’ on September 11th were clear indications. A long Catalan history, with perennial aspirations for autonomy and/or independence, cannot be stopped by referring to the Spanish constitution and ‘legality’, regardless of clear violations of human rights. Overturning autonomy and threatening politicians and leaders of civil society with prosecution for ‘sedition’ and ‘rebellion’ is a direct affront to Catalans and can only result in an desire for independence.

The independent Republic of Catalonia is under construction and will defend and develop itself in a peaceful, worthy, and pragmatic way. An independent Catalan Republic is now a reality. As they further follow their peaceful path, Madrid is powerless. As a European member state, Spain can never smother the Catalonians’ legitimate aspirations with military violence. If they try to do so, Spain will place itself outside of the European Union. Whatever Madrid or the international community says or does, as long as the political problem is ignored, there is no real solution available. Only dialogue will find a solution.

Political dialogue can only be held if both parties are receptive to it. Madrid has clearly stated that it is not interested. This makes the current situation worrisome. Mediation could bring about a peaceful resolution. But who has the capacity to take on this task? The European Union can only mediate in this dispute if it maintains strict neutrality.  In the current circumstances this is not only problematic because Spain is a member-state of the EU, but also because Brussels has explicitly taken Rajoy’s side. This is in spite of the fact that Catalan nationalism is pro-European, civic, and inclusive, not ethnic and exclusionary. With Juncker and Timmermans insisting that the Catalan struggle for self-determination is strictly an ‘internal matter’, Europe has badly damaged its credibility with the Catalans. Upon independence, why would Catalans want to remain part of a Union that allows its own citizens to be treated in this fashion? 

With Europe in the lead, it is the international community’s responsibility to initiate dialogue to make it possible for both Spain and Catalonia to receive fair arbitration. Let Catalonia become independent through the democratic process. The Republic of Catalonia is under construction. However, international mediation is indispensable for the equitable division of the estate between both countries to eliminate the risk of further escalation.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is