Tussenkomst Brexit 2016.06.23


Peter Luykx 23.06.2016:

Mijnheer de voorzitter, premier, collega’s, vandaag stellen dat in Europa alles koek en ei is, is een enorm understatement. Deze Brexit is geen exclusief Brits probleem. Er waait een eurosceptische wind door Europa en dat blijkt uit vele zaken zoals de lage opkomst bij de verkiezingen of het resultaat van het Oekraïene-referendum in Nederland. Dat blijkt ook uit de opkomst van anti-Europese politieke partijen in Oostenrijk, in Frankrijk, in Hongarije. Het is dus belangrijk dat we nu niet alleen stilstaan bij de gevolgen van een Brexit, maar ook stilstaan bij de oorzaken van deze Brexit. 

Het is een goede zaak dat dit referendum plaatsvindt. Het is een wake-upcall, een uitnodiging, een oproep om te doen aan kritische zelfreflectie. Eén ding is duidelijk: de eurofiele of euroforische traditionele aanpak heeft gefaald. We hebben nu nood aan een eurorealistische aanpak. We herkennen ons wel in sommige argumenten van het Brexit-kamp. Ja, het is een terechte verzuchting om te pleiten voor meer soevereiniteit, voor meer zelfstandigheid. Ja, ook wij vinden dat vrij verkeer van burgers in Europa niet betekent dat men vrij mag gaan shoppen in de sociale zekerheid. Ja, de crisis op Europees niveau had veel beter kunnen worden aangepakt. Maar problemen, collega’s, lossen we niet op door van de tafel weg te gaan. We willen er voor zorgen dat we die problemen oplossen aan de Europese tafel, als het kan met de Britten erbij.

Want wat ook het resultaat is, collega’s, GrootBrittannië is geen schip dat wegvaart. Het is een eiland, het ligt er vandaag nog en het zal er morgen ook nog liggen. De banden met Europa zijn verstrengeld. De economische banden zijn er, we moeten blijven investeren in Groot-Brittannië. 

Wat ook het resultaat is, laat ons niet vervallen in rancune, in wraakgevoelens jegens GrootBrittannië. We moeten het kanaal niet breder maken of dieper uitgraven, we moeten blijven inzetten op dat bondgenootschap. 

Tot slot, Brexit of Bremain: we moeten niet verder gaan naar een soort van Europese superstaat. Wie vandaag nog denkt dat er een draagvlak is voor die doorgedreven Europese integratie, die komt van Mars. 

Premier, graag antwoord op twee vragen. Ten eerste, u hebt gisteren een voorstel gedaan: een conclaaf. Welke resultaten verwacht u daarvan? Hebt u daar al reacties op gekregen van uw Europese collega’s? Ten tweede, wij vernemen dat de regering bij monde van de heer Peeters een werkgroep heeft samengesteld om de effecten van een Brexit te berekenen. Heeft u daar ook overleg over gehouden met minister-president Geert Bourgeois, die ook een onderzoek in deze zin heeft laten uitvoeren? 

 

Antwoord Premier Michel:

Monsieur le président, chers collègues, c'est effectivement un vote important qui va intervenir dans quelques heures. Il s'agit d'un vote important pour les Britanniques, d'un vote important pour le projet européen également. 

Moi, je crois, avec le gouvernement, que l'Europe joue un rôle moteur, un rôle utile, un rôle positif chaque fois qu'il s'agit de se rassembler autour d'une ambition commune. Je constate, avec beaucoup parmi vous, que ces dernières années, l'Europe est apparue aux yeux des citoyens davantage comme un organe amené à gérer des crises dans la difficulté et la souffrance, les unes après les autres, et moins comme étant en situation de présenter de la valeur ajoutée, de présenter la démonstration que ce projet européen améliore la manière de vivre des citoyens dans l'ensemble des pays qui sont concernés. C'est cela la réalité! C'est cela le diagnostic!

C'est la raison pour laquelle deux scénarios vont se présenter dans quelques heures. Soit il y a un vote pour le maintien, soit il y a un vote pour quitter l'Union européenne. Je réponds aussi à ces deux options-là. Si c'est le maintien, la position du gouvernement sera d'exécuter loyalement l'accord qui a été conclu au mois de février et de tenter, dans l'implémentation de cet accord, de voir de quelle manière on peut transformer les points les plus favorables, par exemple pour soutenir la création d'activité, la création d'emplois, afin de faire en sorte que cette Europe soit réellement et authentiquement sociale, en améliorant les conditions de vie. 

De tweede optie is de Brexit. Artikel 50 van het verdrag legt een termijn van twee jaar vast na de notificatie door de Britse regering om onderhandelingen te voeren. Dat betekent dat er verschillende opties zouden kunnen zijn voor de nieuwe samenwerking tussen Groot-Brittannië en Europa. De positie van de Britse regering tijdens de komende uren zal daarbij natuurlijk van vitaal belang zijn voor het antwoord op twee vragen. Ten eerste, op welk moment vindt de notificatie plaats? Ten tweede, wat zijn de voorstellen van de Britse regering voor een nieuwe vorm van samenwerking met Europa en Groot-Brittannië?

Cela signifie que nous prenons très au sérieux toutes les analyses des conséquences économiques pour la Belgique et les pays européens. Cependant, ces analyses ne prennent pas en compte de manière raffinée les différentes formes de coopération possibles dans l'hypothèse d'un Brexit. Enfin, j'en viens au plus important.

Wat is het politieke gevolg? Volgens mij is dit het belangrijkste punt. Wat is de positie van de Belgische regering voor de toekomst? Ik ben ervan overtuigd dat het van vitaal belang is, in beide opties, om zo snel mogelijk in de drie volgende maanden een conclaaf op het hoogste politieke niveau te organiseren. Mijn pleidooi is zeer eenvoudig.

Je plaide pour une action collective dans le cadre de ce projet européen, sur quelques enjeux clés, des enjeux déterminants pour montrer à nouveau la valeur ajoutée de l'Union européenne pour chacun des citoyens de l'Union européenne. Il faut tenter de renforcer encore le marché intérieur, par exemple, dans le domaine des nouvelles technologies. Il faut faire en sorte qu'il y ait une capacité d'ouvrir davantage les frontières sur la question de l'énergie, par exemple, et appréhender ensemble cet enjeu très important pour notre avenir commun. Ensemble, nous devons défendre notre sécurité tant intérieure que sur le terrain extérieur. Nous sommes plus forts quand nous sommes rassemblés

Ik geloof in het vrij verkeer. Ik ben ervan overtuigd dat het een kans is om de eurozone te versterken, met een succesvol politiek, economisch en sociaal programma. Het is een kwestie van politieke wil. Concreet kan ik zeggen dat ik gisteren een gesprek heb gevoerd met Donald Tusk. Ik heb dat pleidooi gevoerd en ik heb een positief antwoord gekregen. Ik hoop dat het mogelijk zal zijn om in de komende weken dat belangrijk politiek momentum te gebruiken.

Je suis convaincu que cette question de la volonté politique va être cruciale dans le chef des gouvernements, des parlements, pour donner du sens à ce projet européen. Il faut mettre en œuvre une action collective forte, dans le cadre d'un conclave autour de quelques grandes priorités, pour rendre l'Europe plus performante et faire en sorte qu'elle soit davantage aimée de l'ensemble des citoyens européens. (Applaudissements)

 

Repliek Peter Luykx:

 Mijnheer de premier, ik ben blij dat u zich opwerpt als trekker van het conclaaf. Wij zijn er ook van overtuigd dat de meerwaarde van Europa — die is er — duidelijk gemaakt mag worden aan de burger.

Mijnheer de premier, doe dat dan wel met de nodige zin voor eurorealisme. Doe dat ook met de nationale Parlementen, want zij staan het dichtst bij de burger en zij moeten mee in dat verhaal betrokken worden. En doe dat met open vizier ten opzichte van Europa. Durf Europa in vraag te stellen, niet noodzakelijk om te komen tot een steeds meer geïntegreerd Europa, een of andere superstaat, maar wel tot een Europa waar verstandig geïntegreerd wordt.