Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over ""de speech van Brits premier Cameron"

 Peter Luykx (N-VA): 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s,

 Europa staat onder druk. Enerzijds wordt Europa geconfronteerd met heel wat uitdagingen, met heel wat crisissen, niet het minst migratie. Anderzijds is er de voortdurende afname van legitimiteit, de burger verliest het vertrouwen in Europa. Dat blijkt ook uit de verkiezingen in 2014, waarbij slechts 43 % een stem uitbracht bij de Europese verkiezingen. Wij kunnen vandaag dus moeilijk spreken over een soort van euroforische sfeer, helemaal niet. Integendeel, er is nood aan een eurorealistische aanpak.

Dat is ook hetgeen de heer Cameron in zijn brief schrijft. Hij vraagt om een kritische reflectie van Europa. Hij vraagt dat Europa zich een spiegel voorhoudt, dat wij zouden nadenken hoe wij Europa beter kunnen maken, kunnen hervormen. Niemand vraagt om Europa af te schaffen, het enige alternatief voor Europa is Europa, maar wij moeten die oefening wel aangaan.

Wij zijn ook blij met de eerste reactie van onze eerste minister Michel vorige dinsdag in Het Journaal. Hij beschouwt die oproep van de heer Cameron niet als een probleem maar veeleer als een opportuniteit. Het is een kans die wij moeten grijpen om Europa beter te maken.

 (letterlijk: “Voor mij is er een belangrijk punt: het is de bedoeling een opportuniteit te creëren. Een opportuniteit omdat Europa geconfronteerd wordt met zeer belangrijke uitdagingen voor de toekomst: migratie, groei, jobcreatie. En als het in het kader van de onderhandelingen mogelijk is een beter Europa, een efficiënter Europa te verkrijgen, dan gaat het in de goede richting. Als de bedoeling een ontmanteling van Europa is, dan is dat voor mij natuurlijk geen optie.” 
(CH. Michel in Het Journaal van 19u, 10 november)

Wat vraagt de heer Cameron? Hij vraagt om te evolueren naar een Europa met minder regeltjes, met minder bureaucratie. Wie kan daar tegen zijn? Hij vraagt om een Europa dat dichter bij de burgers staat en waar het draagvlak van de nationale parlementen groter wordt door de bevoegdheden daar te zetten waar ze het best uitgevoerd worden. Wie kan daar tegen zijn? Hij roept op, collega’s van Open Vld, tot een Europa dat competitiever is. Wie kan daar tegen zijn?

Ik verwijs naar het regeerakkoord, daarin staat twee keer een verwijzing naar deze problematiek.
Ten eerste wil de regering de burger dichter bij Europa brengen door te streven naar meer subsidiariteit.
Ten tweede wil zij ook een betere wisselwerking tussen Europa en het nationale parlement.
Mijnheer de minister, zult u die kritische reflectie die de heer Cameron vraagt, in de regering bespreken? Is deze regering bereid om het Kanaal over te steken en inderdaad de brief van de heer Cameron veeleer als een opportuniteit te bekijken dan als een uitdaging?

 

Minister D. Reynders

 Ik kom altijd met alle documenten, mijnheer Van der Maelen. U moet niets proberen. Ik heb de juiste documenten. Ik heb de brief van de heer Cameron aan de heer Tusk. Hij vraagt geen veto, wat de eurozone betreft. U moet die brief herlezen.

Ten tweede, minder bureaucratie is misschien niet belangrijk voor de sp.a, maar voor mij wel. En waarom zou dat niet mogelijk zijn? Er is trouwens al een beslissing genomen door de huidige Europese Commissie voor minder regelgeving. Men wil stoppen met het introduceren van nieuwe regels in het Europees Parlement. Meer in het algemeen, het volgende. Ik heb naar de verschillende commentaren geluisterd. Het is juist, dit is een opportuniteit, voor de twee kanten. Het is een opportuniteit om meer te doen op sommige vlakken.

In de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk moeten wij inderdaad toegeven dat Europa meer moet doen op het vlak van Buitenlandse Zaken, Landsverdediging en Veiligheid, en zeker op het vlak van Migratie. Dat wordt niet alleen door het Verenigd Koninkrijk gevraagd, dat wordt ook door de andere landen gevraagd. De heer Cameron vraagt inderdaad ook moeilijke dingen. Zo is het voor ons moeilijk om tegen het project voor Europese integratie in te gaan.

Andere punten zijn dan weer zeer positief. Hij wil meer competitiviteit in Europa, meer jobcreatie, minder bureaucratie. Nogmaals, waarom niet? Nu gaat het enkel om een brief. De onderhandelingen starten pas. Ik heb al contact opgenomen met de minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, en er waren ook andere contacten. Wij starten de onderhandelingen pas. Er zijn nog geen modaliteiten vastgelegd in dat document.

Wij starten met twee referenties.
Ten eerste, voor ons is het beter dat het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van de Europese Unie. Daar is geen twijfel over.
Maar wij pleiten, ten tweede, ook voor meer Europese integratie op verschillende vlakken. Wij zullen nu zien of het mogelijk is met het Verenigd Koninkrijk en met de andere partners om vooruitgang te boeken op die twee punten. De heer Cameron heeft voorstellen geformuleerd, onder andere voor meer competitiviteit, maar er zijn ook voorstellen van andere lidstaten. Momenteel onderzoeken wij die voorstellen grondig. Ik weet dat de heer Van der Maelen over de capaciteiten beschikt om, tien minuten na een speech of een antwoord, commentaar te leveren. Wij voeren momenteel verschillende grondige analyses uit. Zo zoeken wij uit wat er al dan niet compatibel is met de verdragen, want dat is belangrijk voor de volgende stap. Nogmaals, het voeren van een debat over een betere en diepere Europese integratie is nu echt een opportuniteit. Volgens ons is dat de echte doelstelling van zo’n onderhandelingsproces.

 

Peter Luykx (N-VA): 

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Wij zijn blij dat u deze brief ook ziet als een opportuniteit. De brief is inderdaad de aanleiding geweest tot een debat dat nu begint en dat wij nog niet hebben gevoerd in de korte spreektijd die wij hier krijgen, mijnheer Van der Maelen.
Dit is de aanleiding tot het debat. Er is één zaak die wij de voorbije weken en maanden hebben geleerd, met name dat standpunten soms misschien uit één politieke hoek worden gebracht, maar dat zij leiden tot nadenken en alzo soms standpunten worden niet namens één politieke partij maar namens veel meer. Het debat is dus goed en heeft zijn waarde, en het zal hier uitgebreid en uitvoerig worden gevoerd, zoals u zelf zegt. Ik ben ervan overtuigd, collega’s, dat deze brief van de heer Cameron een aanleiding is om te komen tot wat in ons regeerakkoord staat, te weten meer subsidiariteit en betere samenwerking tussen het nationaal Parlement en Europa.
Wij zijn tevreden met deze stappen die door de regering worden gezet.